https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/issue/feed Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках 2019-08-05T01:07:16+03:00 Vershyna Viktoriia epistems@ukr.net Open Journal Systems <p>Науковий журнал<strong> «</strong>Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках» був заснований у 1993 р. (1993-2017 рр. видавався під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія»). Журнал є одним з провідних наукових видань, в якому висвітлюються сучасні епістемологічні студії у галузі філософських, соціальних і політичних наук.</p> https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/939 Дерріда і Дельоз: 2019-08-04T21:25:15+03:00 Yuliya Olegovna Azarova azarova.yulia2017@gmail.com <p><em>Аналізуючи ідею «історичного повторення» у філософських проектах Ж.&nbsp;Дерріда і Ж.&nbsp;Дельоза, автор виявляє низку аналогій. По-перше, обидва мислителя солідарні у тому, що різні способи концептуалізації повторення визначають наше бачення історичності; по-друге, обидва позиціонують повторення як умову можливості і, водночас, як умову неможливості будь-якої політичної форми правління; по-третє, обидва стверджують, що дійсно епохальна подія (наприклад, революція) відбувається лише тоді, коли «час зривається з петель», руйнуючи «одновимірну» структуру темпоральності; по-четверте, обидва розглядають революцію як механізм автореференційних дій, за допомогою яких вона засновує сама себе, – тобто засновує без будь-якої підстави (підґрунтя), окрім свого прямого здійснення; по-п’яте, обидва вважають, що революція є особливою історичною подією, яка допускає нескінченну інтерпретацію.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/943 ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ РИЗИКИ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ: 2019-08-03T02:15:42+03:00 VItalIy Volodimirovich KrivosheYin 1-704@i.ua <p><em>Крізь призму соціологічного знання розкрито сутнісні характеристики ідентифікаційних ризиків, що продукуються сучасним політичним процесом. Зокрема, показано, що в сучасному суспільстві відбувається зміна ідентифікаційних практик, які обумовленні трансформацією загальнокультурної ідентичності, в основу якої покладено нове розуміння ризику як продукту ухвалення рішення. Наголошено, що політичний процес зачіпає, насамперед, інституційний рівень суспільства, який через систему соціальних (і особливо політичних) інститутів впливає на процес ідентифікації особистості. Саме завдяки нормальному функціонуванню соціальних інститутів підтримується спільна кооперативна діяльність людей у групах і організаціях. На основі такої інтеграції у індивіда формується почуття приналежності до соціальної групи, яке забезпечує, з одного боку, підпорядкування особистості існуючим нормам, а, з іншого, груповий захист і систему оцінки та самооцінки, що, в свою чергу, сприяє підтримці стабільності і цілісності суспільства. Порушення нормального функціонування соціальних інститутів веде до порушення ідентифікаційних процесів.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/945 АГЕНТИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН: 2019-08-03T02:17:21+03:00 Islam AlmughId Mohammad Mahmud avtandil@i.ua <p><em>Розглядаються а</em><em>генти демократичних змін</em><em> як</em><em> суб'єкти політичного процесу, </em><em>та </em><em>громадські актори</em><em>, які</em><em> виступа</em><em>ють</em><em> з позицій демократичних перетворень</em><em>,</em> <em>ухвалення </em><em>конкретних нормативних змін тощо</em><em>. Вивчаються напрямки обговорення теми агентів демократичних змін на науковому рівні, що визначає можливості підвищення темпів демократизації країн що розвиваються, та, країн, які частково пройшли шлях демократизації. Розкриваються п</em><em>роактивна позиція молоді як агента демократичних змін </em><em>на прикладі </em><em>беруть активну участ</em><em>і</em> <em>молод</em><em>их </em><em>люд</em><em>ей</em><em> у суспільних рухах</em><em>. Встановлюються особливості у</em><em>част</em><em>і</em><em> громадських активістів у політичному процесі</em><em>. Обговорюється значення</em><em> ангажованост</em><em>і</em><em> політичними інтересами та процесами не лише соціально-демографічних групп</em><em>,</em><em> але й конкретних осіб</em><em>. Вивчається </em><em>інституційн</em><em>е</em><em> середовищ</em><em>е</em> <em>країн, що розвива</em><em>ю</em><em>ться</em><em>,</em> <em>а</em><em>генти демократичних змін розглядається у широкому сенсі</em><em>. Досліджується участь жінок як а</em><em>гент</em><em>ів</em><em> змін у процесах демократизації&nbsp; </em><em>у зв’язку з</em><em> особливост</em><em>ями</em><em> поведінки політичної еліти та перебирання н</em><em>ею</em><em> політичної відповідальності</em><em>. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/946 АНЕКСІЯ КРИМУ РОСІЄЮ: 2019-08-03T02:19:04+03:00 YurIy Ivanovich Arabadgi amati_yuriy@i.ua <p><em>У статті досліджено події, які передували анексії Криму і відбувались під час захоплення півострову Російською Федерацією у 2014 році. </em></p> <p><em>Проаналізовано причини вторгнення російських військових в Україну. Наведено аргументи політиків стосовно того, що завадило організувати військовий опір з початку російської агресії. </em></p> <p><em>Визначено наслідки анексії Криму. Окреслено перспективи подальших відносин України з Росією, виявлені загрози ескалації конфлікту.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/947 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧЕСНИХ КОНСУЛЬСТВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ 2019-08-03T02:20:41+03:00 TamIla OleksandrIvna Grachevska persefona01@i.ua <p><em>Стаття присвячена дослідженню особливостей правового статусу та провідних напрямків діяльності почесних консульств іноземних держав в Україні. Охарактеризовано специфіку процедури призначення, допущення та підстави для звільнення почесних консулів іноземних держав в Україні. Значну увагу приділено аналізу практики функціонування почесних консульств таких держав як Ізраїль, Литовська Республіка, Боснія і Герцеговина на території України на сучасному етапі. Досліджений комплекс функцій, здійснення яких покладається на почесні консульства іноземних держав в Україні. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/948 ЕКОНОМІЧНА РЕФОРМА В КНР, ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З СИСТЕМОЮ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 2019-08-03T02:22:21+03:00 VIktorIya VItalIYivna ZabIyan vikokozab@gmail.com <p><em>За останні 40 років Китай досяг лідерства у світі за низкою економічних показників і посів особливе місце серед світових лідерів на міжнародній арені. Проаналізовано, яким чином </em><em>трансформація економічної системи Китаю та економічна реформа вплинули на трансформацію зв’язків КНР з акторами системи міжнародних відносин. Поступове посилення економічних зв’язків та міжнародної торгівлі з іншими країнами стало підґрунтям для активної взаємодії КНР з іншими акторами міжнародних відносин.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/949 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РОЗМЕЖУВАННЯ В СЛОВАЦЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 2019-08-03T21:49:36+03:00 AnatolIy YurIyovich Klyuchkovich anatoliy.klyuchkovych@uzhnu.edu.ua <p><em>Проаналізовано соціально-політичні розмежування як чинник партійно-політичного розвитку в Словаччині.</em> <em>Простежено аналогійну відповідність класичних соціально-політичних розмежувань словацькому соціально-структурному контексту.</em> <em>Виокремлено нестандартні конфліктні лінії, які ситуативно та кон’юнктурно загострювалися в умовах переходу Словаччини до демократії. Падіння комуністичного режиму та плюралізація суспільно-політичного життя на поч. 1990-х рр. зумовила інституціоналізацію численних соціально-політичних розмежувань. Консолідація демократичного політичного режиму сприяла послабленню суспільно-політичної напруги в Словаччині й актуалізувала стандартні суперечності в соціально-економічній, етнічній, ліберально-консервативній площинах. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/950 РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 2019-08-03T02:25:46+03:00 AnastasIya KostyantinIvna KonstantinIvskа konstantinovskaya1@gmail.com <p><em>Стрімкий інформаційно-технічний розвиток суспільства значно змінив та удосконалив форми участі громадян: до звичних мітингів, демонстрацій, громадських зборів додалися інструмент електронних петицій, участь в електронних консультаціях та форумах. Інтернет розширив можливості політичної участі, нові комунікаційні технології дали змогу громадянам (громадським організаціям, ЗМІ, експертним групам) бути активними учасниками політичного життя, поглибити діалог між державною владою та суспільством. Електронна участь дозволяє досягти ширшої аудиторії за короткі проміжки часу; за допомогою нових технологій можна підтримувати та розвивати політичні комунікаційні канали; оперативно забезпечувати громадян надійною інформацією щодо політичних подій в державі, при цьому форма оприлюднення інформації є більш доступною та зрозумілою для пересічного громадянина. У статті розглянуто нові інструменти політичного залучення громадян до формування державної політики, канали електронної участі та їх мобілізаційний ефект. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/951 СУЧАСНА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА: 2019-08-03T02:31:03+03:00 AlIna EvgenIvna Lyasota alyasota@ua.fm <p><em>Стаття присвячена актуальній проблемі </em><em>взаємодії державних органів влади та інститутів громадянського суспільства в сфері гуманітарної політики. Автор ставить за мету розглянути основні аспекти саме такої взаємодії, проаналізувати участь громадянського суспільства у формуванні державної гуманітарної політики та визначити основні чинники ефективності її реалізації. Вивчення українського громадянського суспільства як об’єкта управлінського впливу на гуманітарну політику вимагає звернення до проблеми розмежування компетенції держави й суспільства і визначення господарського і політичного статусу самоврядних структур. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/952 ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО РОЛЬ ЖІНОК У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ: 2019-08-03T02:27:44+03:00 LIdIya IvanIvna MarfobudInova lida-05@ukr.net <p><em>У статті розглядаються теоретичні погляди філософів античності відносно ролі жінок у політиці та суспільній діяльності, принцип андрогінності у гностицизмі, єретичний рух та окультизм – епоха повного пригнічення «жіночого», раннє Відродження як епоха перших теорій &nbsp;рівності статей. Погляди філософів нового часу щодо участі жінок в політиці та управлінні державою. Гендерна асиметрія як чинник формування традиційної західної культури. Просвітницькі та соціалістичні ідеї про рівноправ’я жінок та чоловіків. ХХ століття – століття гендерної самосвідомості.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/953 Інформаційна політика: 2019-08-03T02:29:28+03:00 Aleksandr Vladimirovich Mihaylyuk mich_al@ukr.net Viktoriya Anatolevna Vershyna vivi.dp@ukr.net <p><em>Розглядається сенс та зміст поняття «Інформаційна політика». Сенс поняття «Інформаційна політика» розкривається через розуміння складових «інформаційна» і «політика». Поняття «політика» виступає тут як іменник, підпорядковує поняття, а «інформаційна» - як прикметник, що характеризує основне поняття «політика». Тобто поняття «політика» ширше, ніж поняття «Інформаційна політика» і перекриває останнє. </em></p> <p><em>Політика розглядається як різновид управління. В основі політики лежать владні стосунки, стосунки керівництва-підпорядкування. Інформація розглядається як результат зовнішнього знакового впливу та його інтерпретації, а не власного досвіду людини. Влада і її здійснення розглядається як комунікаційний процес.</em></p> <p><em>Інформаційна політика є використанням інформації як засобу для досягнення політичних та інших цілей, інформаційним впливом політичних акторів один на одного. Влада - ця інформаційна взаємодія між управляючим та керованим. У інформаційному суспільстві політика і інформація - взаємозалежні явища, які впливають одне на одне в процесі соціального управління. Інформаційна політика є регулятором більшості сфер життєдіяльності людини.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/954 КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС КАСПІЙСЬКОГО МОРЯ ЯК ГАРАНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 2019-08-03T01:52:29+03:00 Parvana Telman kizi Mustafazade peri.rustamova865@gmail.com <p><em>У статті досліджена політико-правова особливість статусу Каспійського моря. Визначені основні етапи переговорного процесу прикаспійських держав та здійснено аналіз основних положень Конвенції про правовий статус Каспійського моря. Стверджується, що прийняття цього документу вплинуло на формування регіональної безпеки. Офіційно прикаспійські держави домовились про недопустимість присутності третіх сторін в Каспійському морі. Вказані основні прогалини, які залишаються не узгодженими між сторонами.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/955 ПРОЦЕС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ: 2019-08-03T01:53:53+03:00 Pavlo Grigorovich Petrov ppgdmo@gmail.com <p><em>У статті здійснюється комплексне дослідження процесу демократичного транзиту в контексті його впливу на формування іміджу транзитивної демократії. Виокремлюються особливості процесу демократичного транзиту, його ефективності, підходів до його реалізації. Аналізується роль модернізації політичних інститутів в рамках процесу демократичного транзиту і формуванні іміджу держави. Виділяються групи чинник, що впливають на формування іміджу транзитивних демократій. Досліджуються інструменти, застосування яких дозволить сформувати позитивний внутрішньополітичний та зовнішньополітичний імідж транзитивної демократії. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/957 «ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ»: 2019-08-03T01:56:21+03:00 Olga Grigorivna Tit golovko89@gmail.com <p><em>Наведено різноманітні тлумачення поняття «проект». Запропоновано поділити їх на умовні групи: «проект-документ», «проект-модель», «проект-процес». Викладені найбільш популярні підходи до розуміння поняття «політичний проект». Розглянуті основні ознаки «політичних проектів» та умовна класифікація. Виведено авторське розуміння «політичного проекту».</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/959 СИНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКО-ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО СЕПАРАТИЗМУ 2019-08-03T01:58:57+03:00 Oleksandr Sergijovich Tokovenko kafpol@ukr.net Юрій Олександрович Ніколенко lena@oreh.dp.ua <p><em>Розглядаються біфуркація як протяжний у часі процес, в ході якого відбувається якісна перебудова властивостей політичної системи. Вивчаються напрямки виникнення, підтримки стійкості і розпаду політичних структур (систем) різної природи, які перебувають в динаміці і постійній зміні, яким притаманні властивості самоорганізованості та самокерованості. Розкриваються особливості експертизи істинності результатів та новизни дослідної методології, яка формує вихідні положення вивчення сепаратизму. Встановлюються особливості нелінійних зворотних зв'язків, жорсткі причинно-наслідкові залежності (жорсткий детермінізм)</em><em> у політичному процесі</em><em>. Обговорюється </em><em>вплив випадкових факторів на вибір системою шляху розвитку в період біфуркації та непередбачуваність даного процесу з точки зору синергетики. Вивчаються властивості політичної кризи, які ведуть до самознищення: за порогом біфуркації дана політична система вже не може існувати, на її місці виникає щось принципово нове. Досліджується досягнення політичними системами критичних параметрів (точки біфуркації), зі стану сильної нестійкості, яка «звалюється» в один з багатьох можливих, нових для неї стійких станів. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/960 НАЦІОНАЛІЗМ У ГЛОБАЛЬНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: 2019-08-03T02:01:41+03:00 Oleksij Anatolijovich Tretyak alexsir25@ukr.net Stanislav Valentinovich Omelchenko kafpol@ukr.net <p><em>Розглядаються ідейні дискусії щодо «прагматичного націоналізму», з великою самооцінкою, але й розумним ставленням до інших національностей. Вивча</em><em>є</em><em>ться громадянське суспільство як чинник глобального обговорення націоналізму та параметри, якими воно характеризується. Розкриваються особливості відродження політичних ідеологій, які відбуваються на основі розробки нової економічної стратегії альтерглобалізму та ідентифікації нових еволюційних соціальних груп. Встановлюються особливості нелінійних зворотних зв'язків, жорсткі причинно-наслідкові залежності (жорсткий детермінізм) у політичному процесі. Обговорюється вплив поширення у політичному процесі форм прямої демократії. Вивчаються властивості критики сучасного націоналізму стосовно поняття «нація» та за критеріїв визначення національності людини. Досліджується досягнення прагматичного громадянського націоналізму, який має об’єднати етнічні спільноти навколо спільного успішного політичного майбутнього. </em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/967 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: 2019-08-05T01:07:16+03:00 Yevgen Radionovich Ustimenko yevgeniyustimenko94@gmail.com <p><em>Масові акції протесту в Україні (грудень 2013 – лютий 2014 рр.), що тепер вже увійшли в історію під назвами «Євромайдан» або «Революція Гідності», спонукали українську владу та суспільство повернутися до однієї з важливих, на нашу думку, проблем – реформування місцевих органів влади. Зокрема, 1 квітня 2014 року новий Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження № № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», яке дало поштовх процесу під назвою «децентралізація». Тим не менш, і сьогодні значна частина громадян України ставиться до проведення реформ скептично, а в деяких випадках – негативно. Ми вважаємо, що причиною цьому є недостатнє розуміння процесу: мова йде не стільки про звільнення старих чиновників та набір нових, скільки про зміну філософії відносин між органами державної влади і членами територіальних громад. Окрім цього, на нашу думку, негативним фактором для України є спротив окремих регіональних еліт, що не зацікавлені в передачі бодай частини своїх повноважень своїм наступникам, не до кінця продуманий механізм впровадження реформи та низький рівень компетентності нових регіональних лідерів, адже більшість з них має середній або нижче середнього рівень освіти. У статті проаналізовано основні аспекти децентралізації в Україні, досліджено особливості впровадження децентралізації, виявлено основні ризики впровадженню реформи децентралізації, оцінено фактор зовнішнього впливу на процес реформи та досліджено ступінь довіри населення до реформування політичної системи в Україні.</em></p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/968 Рецензія на монографію С. В. Савойської «Політологічний контекст моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз» 2019-08-03T02:07:10+03:00 Oleksij Anatolijovich Tretyak alexsir25@ukr.net <p>Розглядається монографічне дослідження С.&nbsp;В.&nbsp;Савойської на тему «Політологічний контекст моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз», проаналізовано політологічну та наукову цінність авторської концепції.</p> 2019-07-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##