Процес рецензування

Рецензування (експертна оцінка) рукописів наукових статей здійснюється з метою підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences» та для відбору відповідних та найцінніших наукових праць.

Журнал «Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences» використовує подвійне сліпе експертне рецензування, тобто:
    - рецензент не знає особисту інформацію про автора / авторів;
    - автор / автори не знають особисті дані про рецензента.

Рукописи наукових статей, поданих до редакції, проходять первинний контроль щодо повноти та правильності їх реєстрації та дотримання вимог до рукописів, викладених на сайті.
Первинну експертну оцінку наукової статті проводить головний редактор або заступник головного редактора.
Далі головний редактор (заступник головного редактора) обирає для рецензування статті рецензента: зі складу редакційної колегії - куратора відповідного наукового напрямку (внутрішній рецензент), або з кола вітчизняних та зарубіжних науковців, що займаються даною науковою проблематикою (зовнішній рецензент).

Рецензенти (як внутрішні, так і зовнішні) повинні бути відомими фахівцями з проблематики поданого рукопису та мати опубліковані праці в даній галузі досліджень (бажано протягом останніх 5 років).

Редактор рекомендує використовувати розроблену стандартну форму огляду, яку можна переглянути на веб-сайті журналу.

В процесі рецензування рецензенти оцінюють якість роботи і повинні звернути увагу на наступне:

 • актуальність наукової проблеми, поставленої в статті;
 • відповідність стилю та оформлення статті встановленим нормам;
 • відповідність назви та анотації змісту статті;
 • чіткість, логічність, послідовність викладу матеріалу в статті;
 • вмотивованість структурних складників тексту, ілюстративного матеріалу та додатків;
 • достовірність, обґрунтованість та переконливість висновків;
 • достатня кількість використаних джерел та їх відповідність змісту;
 • дотримання авторами правил наукової етики, правильність і достовірність бібліографічних посилань;
 • якість оформлення рисунків (при наявності).

Текст наукової статті обов’язково повинен мати наступні елементи:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядається дана проблема і на які спирається автор.
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 6. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Термін підготовки рецензії рецензентом - від 4 до 8 тижнів.

Після експертизи наукової статті рецензент обирає рішення:
   - рекомендувати статтю для публікації;
   - рекомендувати статтю для її публікації після роботи автора над урахуванням висловлених зауважень та побажань;
    - не рекомендувати статтю для публікації.

У разі прийняття негативного рішення рецензенту необхідно зазначити обґрунтування.
Наукові статті, що не отримали первинного позитивного рішення, після роботи над  ними з урахуванням зауважень рецензента можуть надсилатися до редакції для подальшого розгляду.
Рецензент надсилає виконаний огляд до редакції електронною поштою у формі скан-копії. Редакція надсилає авторам копії відгуків (без даних, що можуть розкрити особистість рецензента) або мотивовану відмову редакції від публікації цього рукопису. 

                                                                Періодичність публікації

Статті журналу збираються у випуски з власними сторінками змісту і публікуються окремим випуском двічі на рік.